Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Majątek spółki

Kapitał zakładowy: 32 382 000,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na  32382 (trzydzieści dwa trzysta osiemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych ) każdy udział.

Aktywa trwałe: 37 443 304,80 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta cztery złote 80/100).