Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Majątek spółki

Kapitał zakładowy: 31.182.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na  31182 równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Aktywa trwałe: 37 443 304,80 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta cztery złote 80/100).